Nieuws

17 januari 2023

Gemeente en BORT betrekken Tilburgse bedrijven bij plannen voor Wijkevoort

De gemeente Tilburg werkt hard aan de ontwikkeling van campus Wijkevoort, gelegen aan de A58 aan de westzijde van de gemeente. Het wordt een groene, hoogwaardige […]
5 januari 2023

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst BORT – VNO-NCW Midden Brabant 04-01-23

Woensdag 4 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst Midden-Brabant van VNO-NCW en BORT plaats in de Concertzaal van Tilburg. Een gevarieerd programma, geopend door zangeres Lida Straathof […]
3 januari 2023

Woordje van de voorzitter bij de start van het nieuwe jaar

Beste collega-ondernemers, 2022 Gaat de geschiedenis in als een jaar waarin we ons, na corona, lieten verrassen. Wie hield er bij de vorige jaarwisseling rekening mee […]

Dé gesprekspartner voor de gemeente Tilburg namens het lokale bedrijfsleven.

Zeven Vitaal verenigingen (de parkmanagementverenigingen op de Tilburgse bedrijventerreinen), Bedrijvenpark Enschot en TOP013 zijn vanaf 1 januari 2019 de leden van federatie BORT. Meer dan 1000 bedrijven zijn indirect aangesloten via de Vitaal-verenigingen of TOP013.

Met zo’n grote achterban is BORT meer dan wie dan ook de spreekbuis van ondernemend Tilburg. Boeiende ledenbijeenkomsten, strategisch parkmanagement, lobby in Tilburg, kortom alles wat bepalend is voor het lokaal ondernemingsklimaat.

Het doel van BORT is het behartigen van de belangen van de in de gemeente Tilburg gevestigde business-to-business ondernemingen. Via haar grote netwerk kent de verenging de wensen van alle ondernemers, ongeacht de branche of omvang. BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn.

Waar staat BORT voor?

BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn. De kracht van BORT is de bundeling van alle belangen. BORT werkt aan toekomstbestendige bedrijventerreinen waarin de drie P’s binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in balans zijn.

Veiligheid en bestrijden van criminaliteit. Onze terreinen veilig maken door goede samenwerking tussen politie en gemeente.
Dit uit zich ook in bijvoorbeeld heldere verlichtingsplannen, bestrijding hangjongeren en drugscriminaliteit. Daarnaast stimuleert BORT bedrijventerreinen KVO certificering.
Het versterken en behouden van de klantgerichtheid van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, beschikbaarheid en dienstverlening. Daarnaast in samenwerking met gemeente en BOM stimuleren van wisselende bedrijven aan deelname van buitenlandse handelsmissies.
Versterken van de relatie tussen bedrijven en onderwijs.

Het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan een duurzame omgeving. Zowel wat betreft energieopwekking, bewustwording van gemeente en bewustwording voor bedrijven / ondernemers alsmede kennisuitwisseling.
Transparantie in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

In samenwerking met gemeente een heldere visie en actieplan samenstellen op het gebied van citymarketing waarin de huidige bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel zijn.
Op het gebeid van ruimtelijke inrichting streeft BORT naar een duidelijke visie van gemeente: per bedrijventerrein één bestemmingsplan, toegespitst op de kansen en mogelijkheden, passend bij de structuur van het betreffende terrein.
Toegankelijke fondsen die herstructurering op bestaande terreinen stimuleert, waardoor het principe van zorgvuldig ruimtegebrek wordt toegepast en leegstand wordt voorkomen/bestreden.
Respect voor de terreinen met zwaardere milieucategorieën. Bedrijven mogen bij toekomstige ontwikkelingen nooit beperkt worden in hun mogelijkheden.
Aanpakken van de infrastructuur van Tilburg en Goirle en de regio.
Bereikbaarheid van Tilburg / Goirle door opwaardering A58 (VNO-NCW Brabant Zeeland):
– bereikbaarheid van bedrijventerreinen door goede ontsluiting en aansluiting op het Tanget, aanpak (onveilige) verkeersknelpunten zoals het knelpunt aan de Zevenheuvelenweg.
– verruiming van het Wilhelminakanaal naar vaarklasse IV.
– structurele oplossing voor parkeerdruk op de bedrijventerreinen van vrachtverkeer en personenauto’s door realisatie van truckerparkeerplaats op Vossenberg in 2016.

Bevorderen van het ondernemersklimaat en het stimuleren van de samenwerking van het bedrijfsleven in Tilburg en nabije omgeving.
Het bevorderen van constructieve samenwerking met de plaatselijke overheden en instanties waarmee de vereniging contacten onderhoudt.

Visie
BORT brengt als stevige netwerkorganisatie ondernemers samen en biedt de gelegenheid onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast stelt BORT de ondernemers in staat gezamenlijke uitgangspunten te formuleren en een lobby te formuleren bij de belangenbehartiging naar de betrokken partijen en politiek.
Het bevorderen van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, bij de ondernemers gevestigd in de regio Tilburg.

BORT richt zich op gemeente Tilburg met als belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Bedrijventerreinaangelegenheden
 • Revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen
 • Infrastructuur en verkeers- en vervoersaangelegenheden
 • Parkmanagement
 • Economische maatregelen vanuit de gemeente
 • Gemeentelijke heffingen en leges

Samenwerking

Vitaal & TOP013 & Bedrijvenpark EnschoT & BORT: onlosmakelijk met elkaar verbonden

Vitaal, TOP013, Bedrijvenpark EnschoT en BORT trekken samen op om te zorgen voor een optimaal ondernemingsklimaat in Tilburg. BORT faciliteert het voorzittersoverleg tussen de Vitaal-verenigingen. Bovendien ondersteunt BORT de Vitaal- verenigingen bij het goed vervullen van hun rol als parkmanagementorganisatie per bedrijventerrein.
Informatie over gemeentelijke activiteiten, het nadenken over gezamenlijke acties, het vertalen van de wensen op politiek niveau: BORT zet zich in voor optimalisering van het ondernemingsklimaat binnen het Vitaal-construct.

BORT helpt de Vitaal-verenigingen , TOP013 en Bedrijvenpark EnschoT niet alleen door de gezamenlijke belangen in een lobby-agenda te vertalen, BORT helpt ook door jaarlijks vier aansprekende netwerkbijeenkomsten te organiseren. Daartoe behoren elk jaar de Nieuwjaarsbijeenkomst,  de Tilburg Tour, de Haringparty en de themabijeenkomst over een actueel thema op het vlak van parkmanagement.

Bedrijventerreinen
BORT heeft haar oorsprong op de bedrijventerreinen van Tilburg. Inmiddels is BORT uitgegroeid tot dé belangenbehartiger van het Tilburgse bedrijfsleven en dé organisator van bijeenkomsten om met mede-ondernemers in contact te komen.

Om ondernemers van Vitaal en TOP013 zo goed mogelijk te informeren en te verbinden, is er de online community Ondernemend Tilburg. Klik hier voor dit online platform!

Heeft u vragen over dit online platform, neem dan per mail contact op met het BORT-secretariaat, via bort@vnoncwbrabantzeeland.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen!

Het kaartje hieronder geeft een volledig beeld van de bedrijventerreinen waar BORT actief is. Door met de muis op de locatie te klikken, kom je op de pagina van het gewenste bedrijventerrein.

Vitaal Parkmanagement
Vitaal: de vereniging voor optimaal parkmanagement en een vitaal bedrijventerrein.

Om de kwaliteit en vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te verbeteren, werden in 2014 door de gemeente Tilburg, BORT en het Tilburgs OndernemersFonds (TOF) de Verenigingen Vitaal opgericht om parkmanagement nieuwe stijl vorm te geven.

Iedere vereniging Vitaal werkt samen met de leden aan het vitaliseren van het eigen bedrijventerrein. Daartoe hebben de Verenigingen Vitaal financiële middelen beschikbaar. Naast een bijdrage van de gemeente ondersteunen de bedrijven zelf de vereniging Vitaal door het betalen van reclamebelasting. De bestemming voor de financiële middelen wordt bepaald door de leden zelf. Welke zaken belangrijk worden gevonden, wordt ook bepaald door de leden.

Ieder bedrijf dat reclamebelasting betaalt, kan gratis lid worden van de vereniging Vitaal. Door gratis lid te worden van de Vereniging Vitaal op hun bedrijventerrein, kunnen bedrijven dus meebeslissen over parkmanagementzaken als beveiliging, bewegwijzering, aanvullende maatregelen op groen- en grijsbeheer van de gemeente, communicatie en de aanleg van glasvezel.

De kracht zit in het gezamenlijk belang om de vitaliteit en uitstraling van de bedrijventerreinen te behouden en te verbeteren.

De leden van federatie BORT

Zeven Vitaal verenigingen (de parkmanagementverenigingen op de Tilburgse bedrijventerreinen), Bedrijvenpark Enschot en TOP013 zijn vanaf 1 januari 2019 de leden van federatie BORT. Bedrijven zijn dan niet meer individueel lid van BORT, maar via de vereniging waar zij reeds lid van zijn.

Samen met de verenigingen wordt BORT meer dan ooit de spreekbuis van ondernemend Tilburg. Boeiende ledenbijeenkomsten, strategisch voorzittersoverleg, lobby in Tilburg, kortom alles wat bepalend is voor het lokaal ondernemingsklimaat blijft BORT gewoon verzorgen.

Het doel van de federatie is het behartigen van de belangen van de in de gemeente Tilburg gevestigde ondernemingen. Deze belangenbehartiging vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van de gemeente, respectievelijk de stadsregio. BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn.

Samenwerking VNO-NCW

BORT en VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW) zijn twee verschillende verenigingen, die ook samen veel gemeen hebben. Zo is ruim een derde van de BORT-leden ook lid van VNO-NCW Brabant Zeeland.

BORT werkt op het gebied van lobby en belangenbehartiging voor het bedrijfsleven waar mogelijk samen met VNO-NCW Midden-Brabant.
De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt jaarlijks door BORT met VNO-NCW Midden-Brabant gezamenlijk georganiseerd.

VNO-NCW Brabant Zeeland richt zich op alle gemeenten, de provincie en overige overheidsinstanties:

 • Arbeidsmarkt problematiek
 • Opleidingen en scholing
 • Regionale samenwerking
 • Gemeentelijk overschrijdende infrastructuur
 • Gewestelijke aangelegenheden op het gebied van economie
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu

BORT-prijs

DE BORT-prijs is een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan een ondernemer die zich op een bijzondere manier profileert binnen Tilburg. Een prijs voor goed ondernemerschap in Tilburg.
Een ondernemer die ruimschoots voldoet aan de volgende criteria:

 • Lokale binding en betrokkenheid van het bedrijf;
 • Actieve maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie of persoon bij Tilburg;
 • Innoverend vermogen: vernieuwend blijven denken;
 • Bevlogenheid: meester in het vinden van inspirerende oplossingen.

De kandidaten worden voorgedragen door collega ondernemers in de stad. Vervolgens screent BORT de kandidaten, en dan is het aan de jury om de prijswinnaar aan te wijzen.

Er zijn meer prijzen voor ondernemers. Die vormen doorgaans een beloning voor goed ondernemerschap, maar wat de BORT-prijs daarvan onderscheidt is de aandacht voor maatschappelijk ondernemerschap, betrokken ondernemerschap en toegevoegde waarde voor de stad. Zodoende wordt ondernemerschap beloond voor een ondernemer die zijn of haar sporen voor Tilburg verdiend heeft.

Wanneer we de prijswinnaars van de afgelopen 28 jaar de revue laat passeren, zien we een mooie lijst, een lijst om trots op te zijn als stad. Een lijst die ook aangeeft dat ondernemers en samenleving nauw verbonden zijn.

De drie finalisten van de BORT-prijs 2022 waren: DB Schenker, Bakkerij Floor van Lieshout en Schlappi Markiezen.
Zij presenteerden zich tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van BORT en VNO-NCW Midden-Brabant op 4 januari 2023, waar de prijs werd uitgereikt, met een filmpje:
DB Schenker
Bakkerij Floor van Lieshout
Schlappi Markiezen

Uiteindelijk ging Bakkerij Floor van Lieshout er met deze oeuvre-prijs vandoor. De prijs werd uitgereikt tijdens de

Evenementen

24 januari 2023

Alleen voor bedrijven met concrete interesse in vestiging op Wijkevoort

Gemeente en BORT betrekken Tilburgse bedrijven bij plannen voor Wijkevoort De gemeente Tilburg werkt hard aan de ontwikkeling van campus Wijkevoort, gelegen aan de A58 aan […]
5 januari 2023

Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst BORT – VNO-NCW Midden Brabant 04-01-23

Woensdag 4 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst Midden-Brabant van VNO-NCW en BORT plaats in de Concertzaal van Tilburg. Een gevarieerd programma, geopend door zangeres Lida Straathof […]
2 januari 2023

Meld je aan: Nieuwjaarsbijeenkomst BORT / VNO-NCW Midden-Brabant 04-01-23

Dé nieuwjaarsbijeenkomst Midden-Brabant van BORT en VNO-NCW Midden-Brabant is op woensdag 4 januari 2023. Aanmelden is nog mogelijk via nieuwjaar2023@vnoncwbrabantzeeland.nl. Klik hier voor een overzicht van […]

Bestuur

Het bestuur van BORT bestaat uit en Dagelijkse Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) aangevuld met enkele portefeuillehouders. Het bestuur komt regulier vijf keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die verenigingsbreed van toepassing zijn zoals lobby-activiteiten richting de gemeente, ledenbijeenkomsten en verenigingszaken.

Dagelijks Bestuur

Marc Heuvelmans
Voorzitter

Sjef Leijs
Penningmeester

Roland Verbraak
Vice-voorzitter
Vereniging Vitaal Loven

Marc Buster
Voorzitter Vitaal-breed

Algemeen Bestuur

Etiënne Luijten
Bedrijvenpark Enschot

Florent Claassen
Vereniging Vitaal Vossenberg West II

Dennis Geijs
Vereniging Vitaal Kanaalzone

John de Wit
Vereniging Vitaal Katsbogten

Maarten Wolters
Vereniging Vitaal Kraaiven

Frank van der Lee
Vereniging Vitaal Vossenberg

Bram Kuijpers
Vereniging Vitaal Het Laar

Adviseurs van het bestuur

Frank van Kempen
Adviseur Netwerk en Evenementen

Helga Meijer
Adviseur Communicatie

Secretariaat

Jan van Mourik
Secretaris

Ruud Pulles
Secretaris
06-39868584

Karin van Straaten
Secretaresse
06-82583511  Neem contact op:
  Tel: 013-205 00 00
  Mail: bort@vnoncwbrabantzeeland.nl

  Adres:
  Reitseplein 1
  5037 AA Tilburg

  Jan van Mourik / Ruud Pulles
  secretaris BORT

  Secretariaat BORT
  013 205 00 00
  bort@vnoncwbrabantzeeland.nl