Nieuws

19 november 2020

Reacties van de genomineerden op hun nominatie voor de BORT-prijs 2020

Klk hier voor de reactie van Leseman Car Care Klik hier voor de reactie van Pondres Klik hier voor de reactie van Vollenhoven Olie
19 november 2020

Nominaties voor BORT-prijs 2020 bekend!

Met trots maken we de genomineerden van de BORT-Prijs 2020 aan jou bekend. Dit jaar met als thema: Sterker Uit De Crisis. Vollenhoven Olie, Pondres en […]
12 november 2020

Coronasteststraten Midden-Brabant

Zie de site van VNO-NCW Brabant-Zeeland voor een overzicht van (snel)teststraten Midden-Brabant per 12 november 2020. Klik hier

Dé gesprekspartner voor de gemeente Tilburg namens het lokale bedrijfsleven.

Zeven Vitaal verenigingen (de parkmanagementverenigingen op de Tilburgse bedrijventerreinen), Bedrijvenpark Enschot en TOP013 zijn vanaf 1 januari 2019 de leden van federatie BORT. Meer dan 1000 bedrijven zijn indirect aangesloten via de Vitaal-verenigingen of TOP013.

Met zo’n grote achterban is BORT meer dan wie dan ook de spreekbuis van ondernemend Tilburg. Boeiende ledenbijeenkomsten, strategisch parkmanagement, lobby in Tilburg, kortom alles wat bepalend is voor het lokaal ondernemingsklimaat.

Het doel van BORT is het behartigen van de belangen van de in de gemeente Tilburg gevestigde business-to-business ondernemingen. Via haar grote netwerk kent de verenging de wensen van alle ondernemers, ongeacht de branche of omvang. BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn.

Waar staat BORT voor?

BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn. De kracht van BORT is de bundeling van alle belangen. BORT werkt aan toekomstbestendige bedrijventerreinen waarin de drie P’s binnen het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in balans zijn.

Veiligheid en bestrijden van criminaliteit. Onze terreinen veilig maken door goede samenwerking tussen politie en gemeente.
Dit uit zich ook in bijvoorbeeld heldere verlichtingsplannen, bestrijding hangjongeren en drugscriminaliteit. Daarnaast stimuleert BORT bedrijventerreinen KVO certificering.
Het versterken en behouden van de klantgerichtheid van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, beschikbaarheid en dienstverlening. Daarnaast in samenwerking met gemeente en BOM stimuleren van wisselende bedrijven aan deelname van buitenlandse handelsmissies.
Versterken van de relatie tussen bedrijven en onderwijs.

Het stimuleren en ondersteunen van ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan een duurzame omgeving. Zowel wat betreft energieopwekking, bewustwording van gemeente en bewustwording voor bedrijven / ondernemers alsmede kennisuitwisseling.
Transparantie in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

In samenwerking met gemeente een heldere visie en actieplan samenstellen op het gebied van citymarketing waarin de huidige bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel zijn.
Op het gebeid van ruimtelijke inrichting streeft BORT naar een duidelijke visie van gemeente: per bedrijventerrein één bestemmingsplan, toegespitst op de kansen en mogelijkheden, passend bij de structuur van het betreffende terrein.
Toegankelijke fondsen die herstructurering op bestaande terreinen stimuleert, waardoor het principe van zorgvuldig ruimtegebrek wordt toegepast en leegstand wordt voorkomen/bestreden.
Respect voor de terreinen met zwaardere milieucategorieën. Bedrijven mogen bij toekomstige ontwikkelingen nooit beperkt worden in hun mogelijkheden.
Aanpakken van de infrastructuur van Tilburg en Goirle en de regio.
Bereikbaarheid van Tilburg / Goirle door opwaardering A58 (VNO-NCW Brabant Zeeland):
– bereikbaarheid van bedrijventerreinen door goede ontsluiting en aansluiting op het Tanget, aanpak (onveilige) verkeersknelpunten zoals het knelpunt aan de Zevenheuvelenweg.
– verruiming van het Wilhelminakanaal naar vaarklasse IV.
– structurele oplossing voor parkeerdruk op de bedrijventerreinen van vrachtverkeer en personenauto’s door realisatie van truckerparkeerplaats op Vossenberg in 2016.

Bevorderen van het ondernemersklimaat en het stimuleren van de samenwerking van het bedrijfsleven in Tilburg en nabije omgeving.
Het bevorderen van constructieve samenwerking met de plaatselijke overheden en instanties waarmee de vereniging contacten onderhoudt.

Visie
BORT brengt als stevige netwerkorganisatie ondernemers samen en biedt de gelegenheid onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.
Daarnaast stelt BORT de ondernemers in staat gezamenlijke uitgangspunten te formuleren en een lobby te formuleren bij de belangenbehartiging naar de betrokken partijen en politiek.
Het bevorderen van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen, bij de ondernemers gevestigd in de regio Tilburg.

BORT richt zich op gemeente Tilburg met als belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Bedrijventerreinaangelegenheden
 • Revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen
 • Infrastructuur en verkeers- en vervoersaangelegenheden
 • Parkmanagement
 • Economische maatregelen vanuit de gemeente
 • Gemeentelijke heffingen en leges

Samenwerking Vitaal

Vitaal & BORT: onlosmakelijk met elkaar verbonden

Vitaal en BORT trekken samen op om te zorgen voor een optimaal ondernemingsklimaat in Tilburg. BORT faciliteert het voorzittersoverleg tussen de Vitaal verenigingen. Bovendien ondersteunt BORT de Vitaal verenigingen bij het goed vervullen van hun rol als parkmanagementorganisatie per bedrijventerrein.
Informatie over gemeentelijke activiteiten, het nadenken over gezamenlijke acties, het vertalen van de wensen op politiek niveau: BORT zet zich in voor optimalisering van het ondernemingsklimaat binnen het Vitaal-construct.

BORT helpt de Vitaal verenigingen en TOP013 niet alleen door de gezamenlijke belangen in een lobby-agenda te vertalen, BORT helpt de Vitaal verenigingen ook door jaarlijks vier aansprekende netwerkbijeenkomsten te organiseren. Daartoe behoren elk jaar de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Haringparty en de themabijeenkomst over een actueel thema op het vlak van parkmanagement.

Bedrijventerreinen
BORT heeft haar oorsprong op de bedrijventerreinen van Tilburg. Inmiddels is BORT uitgegroeid tot de belangenbehartiger van het bedrijfsleven en de organisator van bijeenkomsten om met mede-ondernemers in contact te komen.

Het kaartje hieronder geeft een volledig beeld van de bedrijventerreinen waar BORT actief is. Door met de muis op de locatie te klikken, kom je op de pagina van het gewenste bedrijventerrein.

Vitaal Parkmanagement
Vitaal: de vereniging voor optimaal parkmanagement en een vitaal bedrijventerrein.

Om de kwaliteit en vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen te verbeteren, werden in 2014 door de gemeente Tilburg, BORT en het Tilburgs OndernemersFonds (TOF) de Verenigingen Vitaal opgericht om parkmanagement nieuwe stijl vorm te geven.

Iedere vereniging Vitaal werkt samen met de leden aan het vitaliseren van het eigen bedrijventerrein. Daartoe hebben de Verenigingen Vitaal financiële middelen beschikbaar. Naast een bijdrage van de gemeente ondersteunen de bedrijven zelf de vereniging Vitaal door het betalen van reclamebelasting. De bestemming voor de financiële middelen wordt bepaald door de leden zelf. Welke zaken belangrijk worden gevonden, wordt ook bepaald door de leden.

Ieder bedrijf dat reclamebelasting betaalt, kan gratis lid worden van de vereniging Vitaal. Door gratis lid te worden van de Vereniging Vitaal op hun bedrijventerrein, kunnen bedrijven dus meebeslissen over parkmanagementzaken als beveiliging, bewegwijzering, aanvullende maatregelen op groen- en grijsbeheer van de gemeente, communicatie en de aanleg van glasvezel.

De leden van federatie BORT

Zeven Vitaal verenigingen (de parkmanagementverenigingen op de Tilburgse bedrijventerreinen), Bedrijvenpark Enschot en TOP013 zijn vanaf 1 januari 2019 de leden van federatie BORT. Bedrijven zijn dan niet meer individueel lid van BORT, maar via de vereniging waar zij reeds lid van zijn.

Samen met de verenigingen wordt BORT meer dan ooit de spreekbuis van ondernemend Tilburg. Boeiende ledenbijeenkomsten, strategisch voorzittersoverleg, lobby in Tilburg, kortom alles wat bepalend is voor het lokaal ondernemingsklimaat blijft BORT gewoon verzorgen.

Het doel van de federatie is het behartigen van de belangen van de in de gemeente Tilburg gevestigde ondernemingen. Deze belangenbehartiging vindt hoofdzakelijk plaats op het niveau van de gemeente, respectievelijk de stadsregio. BORT staat voor een positief ondernemersklimaat, waarbij het prettig ondernemen is en de randvoorwaarden goed en duidelijk zijn.

Samenwerking VNO-NCW

BORT en VNO-NCW Brabant Zeeland (voorheen BZW) zijn twee verschillende verenigingen, die ook samen veel gemeen hebben. Zo is ruim een derde van de BORT-leden ook lid van VNO-NCW Brabant Zeeland.

BORT werkt op het gebied van lobby en belangenbehartiging voor het bedrijfsleven waar mogelijk samen met VNO-NCW Midden-Brabant.
De Nieuwjaarsbijeenkomst wordt jaarlijks door BORT met VNO-NCW Midden-Brabant gezamenlijk georganiseerd.

VNO-NCW Brabant Zeeland richt zich op alle gemeenten, de provincie en overige overheidsinstanties:

 • Arbeidsmarkt problematiek
 • Opleidingen en scholing
 • Regionale samenwerking
 • Gemeentelijk overschrijdende infrastructuur
 • Gewestelijke aangelegenheden op het gebied van economie
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu

BORT Prijs

DE BORT Prijs is een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan een ondernemer die zich op een bijzondere manier profileert binnen Tilburg. Een prijs voor goed ondernemerschap in Tilburg.
Een ondernemer die ruimschoots voldoet aan de volgende criteria:

 • Locale binding en betrokkenheid van het bedrijf;
 • Actieve maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie of persoon bij Tilburg;
 • Innoverend vermogen: vernieuwend blijven denken;
 • Bevlogenheid: meester in het vinden van inspirerende oplossingen.

De kandidaten worden voorgedragen door collega ondernemers in de stad. Vervolgens screent BORT de kandidaten, en dan is het aan de jury om de prijswinnaar aan te wijzen.

Er zijn meer prijzen voor ondernemers. Die vormen doorgaans een beloning voor goed ondernemerschap, maar wat de BORT prijs daarvan onderscheidt is de aandacht voor maatschappelijk ondernemerschap, betrokken ondernemerschap en toegevoegde waarde voor de stad. Zodoende wordt ondernemerschap beloond voor een ondernemer die zijn of haar sporen voor Tilburg verdiend heeft.

Wanneer we de prijswinnaars van de afgelopen 25 jaar de revue laat passeren, zien we een mooie lijst, een lijst om trots op te zijn als stad. Een lijst die ook aangeeft dat ondernemers en samenleving nauw verbonden zijn.

Evenementen

12 november 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst met uitreiking BORT-prijs 2020

2 november 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst BORT – VNO-NCW Midden-Brabant

Op 6 januari 2021 organiseren BORT en VNO-NCW Midden-Brabant, dé nieuwjaarsbijeenkomst  voor ondernemend Tilburg e.o.. Dit jaar mét uitreikding van de BORT-prijs! Reserveert u deze middag […]
19 juni 2020

De interactieve online Haringparty van TOP013, BORT en de Vitaal-verenigingen op 18 juni was een succes.

Heb je de uitzending gemist? Terugkijken kan via: https://lnkd.in/d63CXAJ   De foto’s zijn gemaakt door Raldo Neven, Neven Fotografie    

Bestuur

Het bestuur van BORT bestaat uit en Dagelijkse Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) aangevuld met enkele portefeuillehouders. Het bestuur komt regulier vijf keer per jaar bij elkaar en bespreekt zaken die verenigingsbreed van toepassing zijn zoals lobby-activiteiten richting de gemeente, ledenbijeenkomsten en verenigingszaken.

Dagelijks Bestuur

Marc Heuvelmans
Voorzitter

Sjef Leijs
Penningmeester

Helga Meijer
Netwerk en communicatie

Roland Verbraak
Vice-voorzitter
Vereniging Vitaal Loven

Jan van Mourik
Secretaris

Algemeen Bestuur

Etiënne Luijten
Bedrijvenpark Enschot

Marc Buster
Vereniging Vitaal Het Laar

Monique van Ree
Vereniging Vitaal Kanaalzone

John de Wit
Vereniging Vitaal Katsbogten

Maarten Wolters
Vereniging Vitaal Kraaiven

Ton van Roessel
Vereniging Vitaal Vossenberg

Florent Claassen
Vereniging Vossenberg West IINeem contact op:
Tel: 013-205 00 12
Mail: bort@vnoncwbrabantzeeland.nl

Adres:
Reitseplein 1
5037 AA Tilburg

Jan van Mourik
secretaris BORT

Secretariaat BORT
013 205 00 16
bort@vnoncwbrabantzeeland.nl

logo_vitaal_vossenberg
logo_vitaal_katsbogten
logo_vitaal_kanaalzone
logo_vitaal_hetlaar
logo_vitaal_loven
logo_vitaal_kraaiven
TOP013_logo_RGB
Logo Bedrijvenpark EnschoT

Winnaars

2019 Claassen Logistics
2018 Capi Europe
2017 Hoppenbrouwers Techniek
2016 Jan Gevers en Erik de Ridder ivm totstandkoming Parkmanagement
2015 MTD
2014 Isah
2013 Van Eerd
2012 FUJIFILM Manufacturing Europe BV
2011  Van Helvoirt Groenprojecten
2010 Cardan
2009 Naaykens
2008 GVT Group of Companies
2007 Ad van Geloven
2006 Haans
2005 Pondres
2004 Innofa
2003 De Rooi Pannen
2002 Jan Melis, Kvk, BORT, provincie
2001 Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Midden-Brabant
2000 Barge Terminal Tilburg
1999 Rabobank Tilburg
1998 Kamer van Koophandel
1997 Gerard van Logtestijn, voorzitter BORT
1996 Gerrit Brokx, burgemeester
1995 Pierre van den Ende, wethouder